Image

Tư vấn, Quản lý Cảnh quan là hoạt động cốt lõi trong việc định hình và phát triển của FAM. Chúng tôi đưa ra một quy trình về Quản lý Cảnh quan bắt đầu từ khâu Thiết kế, Sáng tạo, Phản hồi, Tư vấn, Thi công, Bảo hành và Bảo dưỡng.

Các hoạt động này được kết nối với nhau và áp dụng cho những Dự án nhỏ như từng Căn nhà cho đến những Khu Phức hợp. Trong tất cả các Dự án, FAM luôn hướng đến sự hiệu quả cao nhất và đáp ứng các chuẩn mực được đưa ra bởi tất cả các Khách hàng.