Image

Thi công Cảnh quan được FAM đưa ra các Sản phẩm theo yêu cầu của Khách hàng. FAM thi công dựa trên những Kiến thức và Kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Cảnh quan.

Các Sản phẩm FAM đang cung cấp:

- Vườn trên Mái,

- Tường Xanh,

- Sân vườn,

- Đường phố.